Thông tư 164/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015

Thông tư 164/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015 Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Qua canh hang hoa qua lanh tho Viet Nam

Những điều cần biết về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Những điều cần biết về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa các nước diễn ra rất mạnh mẽ. Việc quá cảnh hàng hóa đã tạo ra sự thuận tiện cũng tiết kiệm chi phí một cách hiệu...

Văn bản đề nghị cấp phép gỗ nhập khẩu

Phụ lục III MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA (Ban hành kèm theo Thông tư số  10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011  của Bộ trưởng Bộ Công Thương)     TÊN THƯƠNG NHÂN Số :………………. V/v cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ...

Công văn số 1738/QLCL-CL1 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1738/QLCL-CL1 V/v trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015...

Quyết định số 2134/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2134/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015   TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI...

Mẫu báo cáo quyết toán hàng gia công

                  Mẫu số 15/BCQT/GSQL         Tên tổ chức:     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Mã số:     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Địa chỉ:                  ...

Le phi lam thu tuc hai quan

Thông tư 172/2010/TT-BTC về hướng dẫn lệ phí làm thủ tục Hải quan

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số...

Công văn số 1275/BYT-TB-CT ngày 11/3/2016 Hướng dẫn khai báo trực tuyến thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/BYT-TB-CT V/v đề nghị thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Thông tư số 30/2015/TT-BYT của Bộ Y tế Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016   Kính gửi:...

Quyết định số 2135/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2135/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG...

Thue doi voi hang hoa xuat khau nhap khau

Thông tư 38/2015/TT-BTC- Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

THÔNG TƯ Thông tư 38/2015/TT-BTC- Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu   Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày...