Thông tư Số : 05/2014/TT-BCT. Quy định về hoạt động tạm nhập ,tái xuất,tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Thông tư Số : 05/2014/TT-BCT. Quy định về hoạt động tạm nhập ,tái xuất,tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Phu luc I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH
TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU

Phu luc II DANH MỤC HÀNG HÓA TẠM NGỪNG KINH DOANH
TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU

Phu luc III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

Phu luc IV DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Phu luc IX ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI
NHẬP, CHUYỂN KHẨU

Phu luc V DANH MỤC HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Phu luc VI  MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT

Phu luc VII MẪU GIẤY XÁC NHẬN VIỆC ĐẶT CỌC, KÝ QUỸ

Phụ lục VIII– Mau bao cao hang thang MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP,
 TÁI XUẤT HÀNG HÓA (Áp dụng đối với hàng hóa thuộc Phụ lục III, IV, V)

Phụ lục X- Bao cao thuc hien GP TNTX, CK  BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA

TT 05-2014-BCT

Rate this post
0/5 (0 Reviews)