Mẫu C/O form E

[caption id="attachment_9697" align="alignnone" width="1275"] Mẫu C/O form E[/caption] CHƯƠNG TRÌNH CẤP GIẤY C/O FORM E VÀ QUI TẮC XUẤT XỨ CHINA- ASEAN   Chương trình cấp giấy xuất xứ Định nghĩa: Giấy chứng nhận hàng hóa mẫu E (sau đây gọi là C/O form E) là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp cho hàng hóa Việt Nam để...

Mẫu C/O form B

[caption id="attachment_9690" align="alignnone" width="2550"] mẫu C/O form B[/caption] Hướng dẫn cách khai C/O form B Ô 1: kê khai tên, địa chỉ, nước (Vietnam) của người xuất khẩu Việt Nam.Ô 2: kê khai tên, địa chỉ, nước của người nhận hàng. Trường hợp nhận hàng theo chỉ định sẽ được khai báo là TO ORDER hoặc TO ORDER OF <người...

Mẫu C/O form A

[caption id="attachment_9675" align="alignnone" width="2550"] mẫu C/O form A[/caption] Ô trên cùng bên phải Để trống Ô số 1 Tên đầy đủ và địa chỉ của người xuất khẩu hàng. Ô số 2 Tên địa chỉ của người nhập khẩu hàng Ô số 3 Phương tiện vận tải ( ví dụ đường biển đường không, đường bộ và cảng xuất hàng...

Thu tuc nhap khau quan ao cu ve Viet Nam

Thủ tục nhập khẩu quần áo cũ về Việt Nam như thế nào?

Thủ tục nhập khẩu quần áo cũ về Việt Nam như thế nào?   Hỏi: Mình đang có nhu cầu nhập khẩu một khối lượng lớn quần áo cũ từ Hàn Quốc, Nhật Bản... về. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình thủ tục nhập khẩu quần áo cũ về Việt Nam và mức thuế suất trong trường hợp này?...

Công văn 455/TCHQ-TXNK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 455/TCHQ-TXNK V/v Phân loại bộ phận, chi tiết của mô hình y tế Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội; - Công...

mau don de nghi cap phep nhap khau trang thiet bi y te

Mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

PHỤ LỤC 2 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế) Tên đơn vị nhập khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: …………… ………..,ngày…..tháng…..năm…..   ĐƠN XIN NHẬP KHẨU...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS CỦA DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 2515/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS CỦA DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT...

quyet dinh 23/2007/QD-BYT

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ Số: 23/2007/QĐ-BYT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007                             QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm...

Công văn số 1738/QLCL-CL1 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1738/QLCL-CL1 V/v trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015...

Nghi dinh 38/2012/ND-CP Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat an toan thuc pham

Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

  CHÍNH PHỦ ______Số: 38/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm ________________________   Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm...