Thông tư Số : 05/2014/TT-BCT. Quy định về hoạt động tạm nhập ,tái xuất,tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Thông tư Số : 05/2014/TT-BCT. Quy định về hoạt động tạm nhập ,tái xuất,tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa. Phu luc I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU Phu luc II DANH MỤC HÀNG HÓA TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU Phu luc III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH Phu...

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2014 về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 30/2014/TT-BNNPTNT  Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT; DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHẢI PHÂN...

Thông tư số 31/2015 /TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 25/12/2015. Thông tư này thay thế cho thông tư số 11/2012/TT-BTTTT , quy định danh mục hàng hóa công nghệ thông tin đã qua sử dụng CẤM NHẬP KHẨU.

Thông tư số 31/2015 /TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 25/12/2015. Thông tư này thay thế cho thông tư số 11/2012/TT-BTTTT , quy định danh mục hàng hóa công nghệ thông tin đã qua sử dụng CẤM NHẬP KHẨU. Chương I: Quy định chung Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều 2: Giải thích...

Nghi dinh 187/2013/ND-CP

Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

                  CHÍNH PHỦ                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            ...

Dich vu van tai duong bo tu Thanh Hoa di Sai Gon

Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015 về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             –––––   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––– Số:   163/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày  05  tháng 11  năm 2015     THÔNG TƯ Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng...

Nghi dinh 08/2015/ND-CP

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP- Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

CHÍNH PHỦ Số: 08/2015/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015                            NGHỊ ĐỊNH Quy định chi...

Thông tư 164/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015 Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             –––––   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––– Số:   164/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày  05  tháng 11  năm 2015     THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với...

Qua canh hang hoa qua lanh tho Viet Nam

Những điều cần biết về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Những điều cần biết về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa các nước diễn ra rất mạnh mẽ. Việc quá cảnh hàng hóa đã tạo ra sự thuận tiện cũng tiết kiệm chi phí một cách hiệu...

Văn bản đề nghị cấp phép gỗ nhập khẩu

Phụ lục III MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA (Ban hành kèm theo Thông tư số  10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011  của Bộ trưởng Bộ Công Thương)     TÊN THƯƠNG NHÂN Số :………………. V/v cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ...

Công văn số 1738/QLCL-CL1 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1738/QLCL-CL1 V/v trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015...