Mẫu chứng từ tờ khai xuất nhập khẩu phụ lục 3 TT38

Bảng kê chứng từ phụ lục III

PHỤ LỤC III

MẪU CHỨNG TỪ IN
(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

 

STT Tên chứng từ
1 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)
2 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)
3 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng)
4 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông báo kết quả phân luồng)
5 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)
6 Tờ khai bổ sung sau thông quan (chưa đăng ký)
7 Tờ khai bổ sung sau thông quan (được chấp nhận)
8 Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu
9 Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan – xuất khẩu
10 Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan – nhập khẩu
11 Chứng từ ghi số thuế phải thu
12 Thông báo về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
13 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển
14 Thông báo phê duyệt lại khai báo vận chuyển

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Tờ Khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng)

2. To khai hang hoa NK (Thong quan)

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

3. To khai hang hoa nhap khau (giai phong hang)

Tờ khai hàng hóa  xuất khẩu (thông quan)

4. To khai hang hoa XK (Thong bao ket qua phan luong)

Tờ khai bổ sung sau thông quan (chưa đăng ký)

Tờ khai bổ sung sau thông quan (được chấp nhận)

Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu 

Bản chỉ thị sửa đổi của hải quan – xuất khẩu

Bản chỉ thị sửa đổi của hải quan – nhập khẩu 

Chứng từ ghi số thuế phải thu

Thông báo ấn định thuế

Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển

Thông báo lại phê duyệt khai báo vận chuyển

 

Rate this post
0/5 (0 Reviews)