Thể lệ vận chuyển, xếp dỡ giao nhận bảo quản hàng hóa bằng đường thủy nội địa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1865/1999/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1999   QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 1865/1999/QĐ-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1999 BAN HÀNH THỂ LỆ VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ,...

Thủ tục làm công bố sản phẩm nước tăng lực

Thủ tục làm công bố sản phẩm nước tăng lực Các tài liệu, thông tin cần thiết cho việc đăng ký công bố chất lượng sản phẩm nước tăng lực cho mục đích lưu hành tại Việt Nam: Đối với sản phẩm nhập khẩu - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu (2 bản công chứng). -...

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh Thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ - Trình tự thực hiện: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải...

Tạm nhập tái xuất là gì?

Tạm nhập tái xuất là gì? Tạm nhập tái xuất được quy định là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Tạm nhập tái xuất được...

Điều kiện bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển Điều kiện bảo hiểm là những điều quy định phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm đối với những rủi ro tổn thất của đối tượng bảo hiểm. Vì vậy, phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm phụ thuộc vào các điều kiện bảo hiểm mà...

dich-vu-khai-hai-quan-tai-cang-cat-lai-uy-tin

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ TẠM NHẬP TÁI XUẤT

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ TẠM NHẬP TÁI XUẤT - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người khai hải quan đăng ký, khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu (tạm nhập) và xuất trình hồ sơ hải quan, thực tế hàng hoá (khi có yêu cầu) cho cơ quan hải quan. + Bước 2: Cơ...

Thông tư số 112/2005/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH Số: 112/2005/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan ________________________ Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11...

THÔNG TƯ 30/2014/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2014   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT; DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC...

Công văn số 12193/BTC-TCHQ ngày 3/9/2015

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12193/BTC-TCHQ V/v bổ sung thông tin trên tờ khai phương tiện vận tải đường bộ và đường thủy nội địa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015   Kính gửi: Cục...

Mẫu C/O form AK

[caption id="attachment_9705" align="alignnone" width="2550"] Mẫu C/O form AK[/caption]