Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên liệu

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên liệu của DNCX?

Hỏi: Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên liệu của DNCX? Trả lời: Indochina Post trả lời câu hỏi: "Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên liệu của DNCX?" Khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ...

Hỏi đáp: Quy định về hàng mẫu

Một số quy định về hàng mẫu Khi khai hải quan hàng hóa xuất nhập dưới dạng hàng mẫu, cá nhân hay tổ chức phải nắm được quy định về định mức Định mức hàng mẫu của tổ chức, cá nhân 1. Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho cá nhân ở...