Có phải báo cáo quyết toán nguyên liệu ngay khi hợp đồng gia công hết hạn?

Có phải báo cáo quyết toán nguyên liệu ngay khi hợp đồng gia công hết hạn?

Hỏi: Có phải báo cáo quyết toán nguyên liệu ngay khi hợp đồng gia công hết hạn?

Trả lời:

Indochina Post xin trả lời câu hỏi: “Có phải báo cáo quyết toán nguyên liệu ngay khi hợp đồng gia công hết hạn?” như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“1.Thời hạn nộp báo cáo quyết toán

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.”

Đối chiếu quy định nêu trên chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính công ty nộp báo cáo quyết toán. Tuy nhiên do HĐGC hết hạn nên Căn cứ Khoản 1 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.”

Indochina Post đề nghị quý khách hàng tham khảo quy định trên của Bộ Tài Chính để thực hiện!

Rate this post
0/5 (0 Reviews)