Có phải báo cáo quyết toán nguyên liệu ngay khi hợp đồng gia công hết hạn?

Có phải báo cáo quyết toán nguyên liệu ngay khi hợp đồng gia công hết hạn?

Hỏi: Có phải báo cáo quyết toán nguyên liệu ngay khi hợp đồng gia công hết hạn? Trả lời: Indochina Post xin trả lời câu hỏi: "Có phải báo cáo quyết toán nguyên liệu ngay khi hợp đồng gia công hết hạn?" như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: "1.Thời...