Văn bản đề nghị cấp phép gỗ nhập khẩu

Phụ lục III

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU

CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA

(Ban hành kèm theo Thông tư số  10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011

 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

Số :……………….

V/v cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Bộ Công Thương

– Tên thương nhân: ………………………………………………………………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại:………………………………….Fax:……………………………………………….

– GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số:………………….

Đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số      /2011/TT-BCT ngày    tháng    năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau:

STT Tên hàng Quy cách

(nếu có)

Khối lượng (m3) Trị giá

(USD)

1
2

Công thư của Bộ Thương mại Campuchia số:.….ngày……tháng ……năm……

Hợp đồng nhập khẩu số:……ngày……..tháng …..năm…………

Tổng khối lượng (m3):…………………………………………………………………………..

Tổng trị giá (USD):………………………………………………………………………………

Cửa khẩu nhập khẩu:…………………………………………………………………………….

Thời hạn nhập khẩu:……………………………………………………………………………..

 

Người đại diện theo pháp luật

của thương nhân

   (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên

và đóng dấu)

 

Rate this post
0/5 (0 Reviews)