Thủ tục tái nhập hàng tạm xuất qua nhiều nước

Thủ tục tái nhập hàng tạm xuất qua nhiều nước

Hỏi: Thủ tục tái nhập hàng tạm xuất qua nhiều nước như thế nào?

Trả lời:

Công văn số 7208/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2015 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc tạm xuất – tái nhập vận chuyển từ nước thứ 2 sang nước thứ 3 trước khi tái nhập về Việt Nam (1 trang)

“Liên quan đến việc tái nhập thiết bị máy móc sau khi tạm xuất đi từ Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho rằng doanh nghiệp cần có văn bản gửi Hải quan nơi mở tờ khai tạm xuất thông báo việc vận chuyển máy móc từ nước thứ hai sang nước thứ ba để Hải quan tiếp tục theo dõi và làm thủ tục khi tái nhập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7208/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc tạm xuất – tái nhập vận chuyển từ nước thứ 2 sang nước thứ 3 trước khi tái nhập về Việt Nam
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc ở Việt Nam (nước thứ nhất) đã làm thủ tục tạm xuất sang một nước (nước thứ 2), rồi từ nước thứ hai vận chuyển sang nước thứ ba và từ nước thứ ba sẽ làm thủ tục tái nhập về Việt Nam. Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
  1. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc tạm xuất – tái nhập: Thực hiện theo quy định hiện hành.
  2. Doanh nghiệp có văn bản gửi Hải quan nơi mở tờ khai tạm xuất thông báo việc vận chuyển máy móc từ nước thứ hai sang nước thứ ba để Hải quan tiếp tục theo dõi và làm thủ tục khi tái nhập./.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết để thực hiện./.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

Indochina Post đề nghị công ty tham khảo quy định trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)