Thủ tục nhập khẩu nồi cơm gas

Thủ tục nhập khẩu nồi cơm gas

Hỏi: Thủ tục nhập khẩu nồi cơm gas

Trả lời:

Indochina Post xin cung cấp cho quý khách một số các thông tin liên quan đến thủ tục nhập khẩu nồi cơm gas như sau:

1/ Về thủ tục nhập khẩu:

Indochina Post căn cứ vào một số các quy định sau của Chính Phủ:

– Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành  Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;
– Khoản 3 Điều 4 Thông tư 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương;
– Phụ lục Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương ban hành kèm Thông tư 08/2012/TT-BCT ngày 09/4/2012 của Bộ Công thương;
– Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”;
Theo đó, mặt hàng bếp gas và nồi cơm điện thuộc diện phải kiểm tra nhà nước khi nhập khẩu.

2/ Về hồ sơ hải quan:

– Căn cứ Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan.

3/ Về lệ phí hải quan:

– Căn cứ quy định Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Indochina Post đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo quy định trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)