Thời hạn mở tờ khai XK tại chỗ có phụ thuộc vào ngày lập hóa đơn?

Hỏi: Thời hạn mở tờ khai XK tại chỗ có phụ thuộc vào ngày lập hóa đơn?

Thời hạn mở tờ khai XK tại chỗ có phụ thuộc vào ngày lập hóa đơn?
Thời hạn mở tờ khai XK tại chỗ có phụ thuộc vào ngày lập hóa đơn?

Trả lời:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 16. Lập hóa đơn:

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
…….

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên và Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)