Sao y tờ khai hải quan ở đâu?

Sao y tờ khai hải quan ở đâu?

Hỏi: Xin cho biết cơ quan nào có thẩm quyền công chứng bản sao y cho các tờ khai hải quan. Chúng tôi có đến Phòng Công chứng nhưng nơi này nói rằng chỉ công chứng các chứng từ có dấu mộc tròn đỏ trong khi tờ khai hải quan chỉ có mộc vuông?

Trả lời:

Indochina Post xin trả lời câu hỏi về địa điểm sao y tờ khai hải quan như sau:

Ngày 21/08/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10473/TCHQ-VNACCS hướng dẫn về việc sao y, cấp lại tờ khai VNACCS như sau:

“Trường hợp người khai hải quan bị mất hay thất lạc tờ khai hải quan điện tử in có xác nhận của cơ quan Hải quan, nếu có nhu cầu sử dụng tờ khai hải quan điện tử in để thực hiện các thủ tục khác, người khai hải quan gửi văn bản đề nghị cấp lại tờ khai sao y đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành kiểm tra và chỉ cấp lại bản sao tờ khai hải quan điện tử in đối với những tờ khai đã được xác nhận đã qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống e-Customs theo hướng dẫn sau:

– In 01 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu từ Hệ xuống VNACCS hoặc Hệ thống e-Customs (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng);

– Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đóng dấu xác nhận “Tờ khai sao từ Hệ thống lần …” (theo mẫu dấu ban hành kèm theo công văn này), ghi ngày tháng năm xác nhận, ký tên, đóng dấu Chi cục lên trên trang đầu tiên của tờ khai in;

– Giao tờ khai in cho người khai hải quan và vào sổ việc cấp lại bản sao tờ khai để theo dõi và quản lý.”

Indochina Post đề nghị công ty tham khảo quy định trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)