Rút hàng về để đổi loại hình xuất khẩu

Rút hàng về để đổi loại hình xuất khẩu

Hỏi: Công ty có lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch. Nhưng khi hàng đã qua khu vực giám sát thì khách hàng xác nhận sẽ không thể nhập theo hình thức khuyến mãi nữa mà chuyển sang hàng được thanh toán. Xin hướng dẫn cách xử lý trong trường hợp này?

Trả lời:

Indochina Post xin trả lời câu hỏi về vấn đề Rút hàng về để đổi loại hình xuất khẩu của quý công ty như sau:

Khoản 7 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“7. Trường hợp hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan, nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế hoặc dừng việc xuất khẩu và không hủy tờ khai hải quan:a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan (trong đó nêu rõ số tờ khai, số hiệu container, địa điểm lưu giữ hàng hóa, tờ khai đã được làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế hay chưa và lý do đề nghị đưa trở lại nội địa, thời gian dự kiến xuất khẩu);

a.2) Nộp lại số tiền thuế đã hoàn cho cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế nội địa trong trường hợp đã thực hiện việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu sản xuất từ trong nước.”

Indochina Post dề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện việc rút container hàng về để hủy tờ khai PMD và tiến hành mở tờ khai mới thay thế.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)