Khai báo hàng tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu Việt Nam Trung Quốc