Hàng nhập khẩu chờ kết quả giám định có được đưa vào sản xuất?

Hỏi: Hàng nhập khẩu chờ kết quả giám định có được đưa vào sản xuất?

Hàng nhập khẩu chờ kết quả giám định có được đưa vào sản xuất?
Hàng nhập khẩu chờ kết quả giám định có được đưa vào sản xuất?

Trả Lời: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan quy định:

“Điều 36. Giải phóng hàng hóa

1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

a) Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số thuế chính thức phải nộp;

b) Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan”.

Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Đối với trường hợp giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa:

a) Trách nhiệm của người khai hải quan

a.1) Khai thông tin đề nghị giải phóng hàng trên Tờ khai hải quan theo hướng dẫn khai báo tại phụ lục II kèm Thông tư này; Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy thì ghi “Đề nghị giải phóng hàng” tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan;

a.2) Thực hiện nộp thuế hoặc bảo lãnh đối với số tiền thuế tự kê khai, tự tính thuế;

a.3) Thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Cơ quan hải quan kiểm tra các điều kiện giải phóng hàng và phản hồi cho người khai hải quan;

b.2) Căn cứ kết quả giám định, phân loại, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo cho người khai hải quan để khai bổ sung (nếu có);

b.3) Trường hợp phải khai bổ sung mà người khai hải quan không thực hiện việc khai bổ sung thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định tại điểm b.7 khoản 3 Điều 20 Thông tư này;

b.4) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ đề nghị của người khai hải quan, hồ sơ hải quan để quyết định việc giải phóng hàng“.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Công ty thực hiện nội dung quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 để được xem xét việc giải giải phóng lô hàng. Trường hợp, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan chấp thuận cho giải phóng lô hàng (cho phép nhập khẩu), Công ty được phép đưa vào sản xuất.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)