Phân bổ cước vận chuyển tính chung cho nhiều tờ khai như thế nào?

Phân bổ cước phí nhiều tờ khai

Hỏi: Cước vận chuyển tính chung cho nhiều tờ khai, phân bổ như thế nào?

Trả lời:

Indochina Post tư vấn về vấn đề “Phân bổ cước vận tải nhiều tờ khai” dựa theo quy định tại Điểm g.3 Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:“g.3) Trường hợp lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau nhưng hợp đồng vận tải hoặc các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa không ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa thì người khai hải quan lựa chọn một trong các phương pháp phân bổ sau:

g.3.1) Phân bổ trên cơ sở biểu giá vận tải của người vận tải hàng hóa;

g.3.2) Phân bổ theo trọng lượng hoặc thể tích của hàng hóa;

g.3.3) Phân bổ theo tỷ lệ trị giá mua của từng loại hàng hóa trên tổng trị giá lô hàng.”

Indochina Post đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện việc phân bổ cước vận tải.

 

Rate this post
0/5 (0 Reviews)