Công văn 455/TCHQ-TXNK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 455/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại bộ phận, chi tiết của mô hình y tế

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: – Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
– Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại QCL.
(Phòng 210 nhà C3 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đng Đa, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0312/QCL-CV ngày 03/12/2015 của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại QCL về việc áp mã thuế XNK đối với mặt hàng là các bộ phận, chi tiết của mô hình y tế dùng cho giảng dạy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về việc áp mã số hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012;

  1. a) Đối với mặt hàng “Mô hình nắp/ da bụng sản phụ mô phỏng (Model: S575.100.008L)”

Căn cứ chú giải 2(b) Chương 90 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mặt hàng trên được xác định là bộ phận, phụ kiện của mô hình mô phỏng người thì phù hợp phân loại vào mã số 9023.00.00.

  1. b) Đối với mặt hàng “Hộp van/túi giữ không khí mô phỏng (lắp bên dưới tấm da bụng sản phụ)”

Do tài liệu kỹ thuật, hình ảnh kèm theo hồ sơ chưa thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính của hàng hóa, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội kiểm tra, xác định thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số hàng hóa như sau:

– Trường hợp mặt hàng có cấu tạo và chức năng chính là van, phù hợp với nội dung nhóm 84.81 thì phân loại vào nhóm 84.81;

– Trường hợp mặt hàng có chức năng chính là túi chứa không khí đơn thuần, không có hình dạng, cấu tạo đặc biệt, chỉ dùng để tạo cơn co thắt thì phân loại theo vật liệu cấu thành.

– Trường hợp mặt hàng đã có hình dạng, cấu tạo chỉ phù hợp dùng để đặt bên dưới mô hình nắp da bụng sản phụ nêu trên thì phù hợp phân loại vào nhóm 90.23.

  1. Về thủ tục áp dụng thuế GTGT 5%

Căn cứ khoản 12 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ khoản 5 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan thì: “Đi với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, người khai hải quan phải nộp hợp đồng bán hàng cho các trường học, các viện nghiên cứu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong ln nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để đối chiếu.”

Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại QCL căn cứ hướng dẫn nêu trên, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại QCL biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Rate this post
0/5 (0 Reviews)