Mẫu báo cáo quyết toán hàng gia công

 

                Mẫu số 15/BCQT/GSQL        
Tên tổ chức:     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
Mã số:     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
Địa chỉ:                        
                       
                         
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, THÀNH PHẨM SẢN XUẤT TỪ NGUỒN NHẬP KHẨU        
Năm:2015        
                         
Stt Tài khoản Tên, quy cách nguyên vật liệu, hàng hoá Số lượng Ghi chú Cột ẩn không in ra
Tồn đầu kỳ (1/1/2015) Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
BCQT
MÃ NPL
ECUS
HDGC NGÀY
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1   Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu  Đơn vị tính           NPL      
    Vải bạt  nguyên liệu KGS                 13.111,90      13.111,30 0,6   TARP      
    Chỉ may( 5000m/cuộn) ROLL                      100,00           100,00 0   THREAD      
    Dây luồn viền vải bạt 7mm METRES                 12.000,00      11.999,28 0,72   ROPE 7MM      
    Vải làm đai METRES                 22.800,00                     –      22.799,70 0,3   WEB      
2   Thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu Đơn vị tính           SP      
    Vải bạt thành phẩm PCS   739               739 0   SP      

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây :

Mau-bao-cao-quyet-toan-hang-gia-cong

Rate this post
0/5 (0 Reviews)