Tag : ngày lễ ngày tết.   Lịch trình xe chạy cố định mỗi là từ 19h đến 21h hằng ngày