Khai báo định mức nguyên liệu SXXK như thế nào?

Hỏi: Khai báo định mức nguyên liệu SXXK như thế nào?

Trả lời:

Indochina Post trả lời câu hỏi: “Khai báo định mức nguyên liệu SXXK như thế nào??” như sau:

Khoản 1 Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 về Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu của Bộ Tài chính quy định:

“1. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm:

a) Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm;

b) Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sản phẩm;

c) Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư là lượng nguyên liệu hoặc vật tư thực tế hao hụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm tính theo tỷ lệ % so với định mức thực tế sản xuất hoặc so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặc định mức vật tư tiêu hao. Trường hợp lượng phế liệu, phế phẩm đã tính vào định mức sử dụng hoặc định mức vật tư tiêu hao thì không tính vào tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư”.

Định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình cách tính định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư”.

Khoản 3 Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức”.

Indochina Post đề nghị công ty tham khảo quy định trên của Bộ Tài Chính để thực hiện.

Trong trường hợp phát sinh thắc mắc khác, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xem xét, giải quyết.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)